Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում
Home
(+374) 91 01-15-61
+7 (495) 108-50-95
On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՆՈՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՓՈԽԱԴՐԵԼԻՍ ԳԱՆՁՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐԸ
 
      Հայաստանի մաքսային օրենսգրքի և Հայաստանի իրավական այլ ակտերի համաձայն Հայաստանի մաքսային սահմանով ապրանքներև փոխադրամիջոցներ տեղափոխելիս գանձվում են հետևյալ վճարները`      

ա ) մաքսատուրք

բ  ) մաքսավճարներ

գ  )  ակցիզային հարկ

դ  )   ավելացված արժեքի հարկ 

Մաքսային արժեքը որպես մաքսային վճարների հաշվարկման հիմք.

      ՀՀ տարածք ներմուծվող կամ ՀՀ տարածքից արտահանվող ապրանքների մաքսային ձևակերպումների ընթացքում մաքսային վճարների հաշվարկումը կատարվում է մաքսային արժեքի հիման վրա`այն գումարի , որը փաստացի վճարվել, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը ձեռք բերելու և մինչև ՀՀ մաքսային սահմանը տեղափոխելու համար:
 
Մաքսային արժեքի որոշման եղանակները և կարգը սահմանված է “Մաքսատուրքերի մասին”  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով :

Ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքը  ներառում է.

  ա )  արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը,
  բ )  մինչև Հայաստանի մաքսային սահմանը տեղափողելու համար կատարված փոխադրման, բեռնման, բեռնաթափման, փոխաբեռնման և ապահովագրական ծախսերը ,
  գ ) կոմիսիոն  և միջնորդային ծախսերը,
   
Մաքսատուրքեր
      
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և փոխադրամիջոցները հարկվում են մաքսատուրքով “Մաքսատուրքերի մասին” Հայաստանի օրենքով սահմանված կարգով:

Մաքսատուրքը   “Մաքսատուրքերի մասին” ՀՀ օրենքով և ՀՀ իրավական այլ ակտերով նախատեսված կարգով, սահմանված ժամկետներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից և այլ վճարողներից պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով գանձվող պարտադիր վճար է:

Մաքսատուրքերի դրույքաչափերը Հայաստանում.


ՀՀ մաքսային օրենսգրքի 102 հոդվածը Հայաստան ներմուծելու համար սահմանում է մաքսատուրքերի չափը յուրաքանչյուր ապրանքների տեսակների համար: Այն կամ 0 տոկոս է կամ 10%։ Բացի դրանից որոշ դեպքերում պետք է վճարել նաև ԱԱՀ (ավելացված արժեքի հարկ), որը կազմում է 20% որոշ ապրանքների համար:

Մաքսավճարի  դրույքաչափերը Հայաստանում.
    
1.Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների և այլ առարկաների , ինչպես նաև բանկերի կողմից տեղափոխվող արժույթի և արտարժույթի մաքսային ձևակերպումների իրականացման ( բացառությամբ, բեռնային գործողությունների) համար գանձվում է մաքսավճար:
Մաքսավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր առանձին մաքսային ձևակերպման համար` յուրաքանչյուր բեռնամաքսային հայտարարագիր  կամ քաղաքացիների բեռնամաքսային հայտարարագիր  լրացնելու դեպքում: Մաքսավճարի արժեքը կախված է ձևակերպվող ապրանքի քանակից։ Բայց մանրածախ ապրանքներ ներկրելու դեպքում կազմում է չնչին գումար, սովորաբար 7000 դրամից ոչ ավել:

Մաքսավճարի արտոնությունները.

Մաքսավճարից ազատվում են`

ա) այն ապրանքները, որոնք մուտք են գործում ՀՀ մաքսային տարածք մարդասիրական օգնության և բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում:
 
բ ) ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող ` օրենքով սահմանված ուղեկցվող իրերը` բացառությամբ անհատական օգտագործման փոխադրամիջոցների,


գ ) ֆիզիկական անձանց  /բացառությամբ անհատ ձեռներեցների/ կողմից ներմուծվող ապրանքները`”Մաքսատուրքերի մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված չափերը չգերազանցող մասով,


դ ) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ժամանակավորապես արտահանվող և հետադարձ ներմուծվող մշակութային արժեքները,

ե) միջազգային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող փոխադրամիջոցները`այդ փոխադրումների իրականացման ժամանակ:

Պետք է իմանալ նաև, որ  Հայաստանի մաքսային օրենսգրքի 105 հոդվածին համաձայն  ՀՀ քաղաքացին իրավունք ունի Հայաստան ներմուծել ընդհնուր մինչև 150 000 դրամ արժողության, մինչև 20 կգ ապրանք 6 ամսվա ընթացքում: Իսկ եթե ապրանքի գինը գերազանցում է 105-րդ հոդվածի արտոնությունը, ապա մաքսատուրքը վճարվում է ընդհանուր կարգով :
Հայաստանի Մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքի մաքսային արժեքը գործարքի գինն է, այսինքն՝ այն գումարը, որը փաստացի վճարվել է, ենթակա է վճարման կամ պետք է վճարվեր ապրանքը ներմուծման երկիր արտահանելու նպատակով ձեռք բերելու և մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանը տեղափոխելու համար:

Մաքսային արժեքը ներառում է`

ա) արտահանման երկրում ապրանքների ձեռքբերման գինը.

բ) մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանը ապրանքների տեղափոխման համար կատարված փոխադրման, բեռնման, բեռնաթափման, փոխաբեռնման, ապահովագրման և համանման այլ ծախսերը.

գ) մինչև Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանն ապրանքների տեղափոխման համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերը, բացառությամբ ապրանքների ձեռքբերման համար կատարված կոմիսիոն և միջնորդային (բրոքերային) ծախսերի.

դ) մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների արտադրության և մատակարարման նպատակով գնորդի կողմից մատակարարին անհատույց կամ մասնակի հատուցմամբ, ուղղակի կամ անուղղակի տրամադրված՝ ներմուծվող ապրանքներով համապատասխանաբար բաշխված`

- ապրանքների մեջ ներառված նյութերի, բաղադրամասերի և համանման այլ առարկաների արժեքը,
- ապրանքների արտադրության մեջ օգտագործվող գործիքների և համանման այլ առարկաների օգտագործման արժեքը,
- ապրանքների արտադրության մեջ սպառված նյութերի արժեքը,
- ապրանքների արտադրության համար անհրաժեշտ և ներմուծման երկրից բացի այլ երկրում իրականացված ճարտարագիտական,   ձևավորման, նախագծման և համանման այլ աշխատանքների արժեքը,

ե) գնորդի կողմից ապրանքների վաճառքի անհրաժեշտ պայման հանդիսացող ռոյալթիների և թույլտվությունների դիմաց մատակարարին ուղղակի կամ անուղղակի վճարված կամ վճարման ենթակա վճարները.

զ) տարայի, փաթեթի և փաթեթավորման աշխատանքների արժեքը.
է) մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների հետագա վաճառքի, օգտագործման կամ տնօրինման դիմաց գնորդի կողմից մատակարարին վճարման ենթակա գումարները:

Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար գրեք մեզ info@jurist.am հասցեին, մեր մասնագետները միշտ պատրաստ են  օգնել Ձեզ :

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք