Խորհրդատվություն
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Խորհրդատվություն

"Ձեր Իրավախորհրդատուփաստաբանական գրասենյակը  իրավաբանական խորհրդատվություններ է մատուցում, որոնք առնչվում են.

 • քաղաքացիական իրավահարաբերություններին,
 • վարչական իրավահարաբերություններին,
 • քրեական իրավահարաբերություններին,
 • աշխատանքային իրավահարաբերություններին,
 • բնակարանային իրավահարաբերություններին,
 • ընտանեկան իրավահարաբերություններին,
 • ժառանգական իրավահարաբերություններին,
 • ապահովագրական իրավահարաբերություններին,
 • խորհրդատվություններ մտավոր սեփականության պաշտպանության հարցերով (հեղինակային իրավունք և այլ հարակից իրավունքներ, ապրանքանիշ և այլն),
 • խորհրդատվություններ մաքսային և հարկային օրենսդրության հարցերով,
 • դատարանի որոշման իրականացման ուղեկցում,
 • խորհրդատվություններ սպառողների, զինծառայողների, թոշակառուների իրավունքների պաշտպանության հարցերով:

Իրավաբանական հարցերով խորհրդատվության ընթացքում մեր մասնագետները իրավական եզրակացություններ են տալիս տարբեր հարցերով, մասնավորապես.

 Իրավաբանական խորհրդատվություն անշարժ գույքի բնագավառում, իրավաբանական խորհրդատվություն Երևանում և մարզերում անշարժ գույքի և նրան առնչվող գործարքների իրավունքների գրանցման դեպքում` ներառյալ ավտոտնակները, հողամասերը, կոտեջները:

Իրավաբանական խորհրդատվություններ վերակառուցման և կապիտալ շինարարության հետ կապված նախագծերի վերաբերյալ:

Անշարժ գույքի օբյեկտների, այդ թվում հողամասերի, փաստաթղթերի իրավաբանական փորձաքննություն: Վերակառուցման և կապիտալ շինարարության հետ կապված նախագծերի իրավաբանական աջակցում և ուղեկցում: Ներդրումային նախագծերով կազմում, վերլուծում, խորհրդատվություն: Շինարարական կապալի պայմանագրերի, ներդրումային պայմանագրերի, մասնաբաժնային շինարարության պայամանգրերի, տեխնիկական վերահսկողության իրականացման պայմանագրերի, նախագծային աշխատանքների, շինանյութերի և սարքավորումների մատակարարման պայմանագրերի կազմում: Խորհրդատվություններ շինարարությունը կարգավորող նորմատիվ ակտերի կիրառման ժամանակ ծագող վիճելի հարցերի վերաբերյալ, պարտավորությությունների խախտման դեպքում պատասխանատվության վերաբերյալ, քաղաքային իշխանությունների և շինարարության տեղամասերի փոխգործունեության հարցերի վերաբերյալ, կապալի շինարարությանը ուղեկցող, ծառայությունների մատուցման, նյութերի և սարքավորումների մատակարարման, շինարարությունում բաժնային մասնակցության (համատեղ գործունեություն), հանձնարարությունների և հանձնախմբերի հարցերով պայմանագրերի վերաբերյալ: Խորհրդատվություններ շինարարական գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության պարզաբանման վերաբերյալ: Խորհրդատվություններ շինարարական ընթացակարգի մասնակիցների պահանջների հիմնավորվածության վերաբերյալ:

Պայմանագրում յուրաքանչյուր բառ և ստորակետ մեծ նշանակություն ունեն, քանզի իրենց մեջ հստակ իրավական իմաստ են կրում: Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է պայմանագրի տեքստը իրավաբանորեն ճիշտ և հստակ կազմել: Ձեր ներկայացրած պայմանագրի նախագծից մեր մասնագետները կհանեն պայմանագրի գործող օրենսդրությանը չհամապատասխանող պայմանները, պայմանագրի պայմանների անորոշ ձևակերպումները կփոխարինեն համընդհանուր և իրավաբանորեն կոռեկտ ձևակերպումներով, պայմանագրի տեքստից կհանեն այն պայմանները, որոնք խախտում են ձեր իրավունքները և պայմանագրի մեջ կմտցնեն այն պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են ձեր շահերի պահպանման և պաշտպանության համար: Եթե պայմանագրով նախատեսված են պայմանագրի վերաբերյալ հավելվածներ , հավելյալ համաձայնագիր կամ ակտ, մենք դրանք կկազմենք:

 • փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն (համաձայնագրերի, աշխատանքային և այլ պայմանագրերի, պետական իշխանության մարրմիններ դիմումների և այլն)
 • տնտեսական և այլ պայմանագրերի կազմում, փոփոխում
 • կազմակերպության ներքին թղթաբանության (իրավական հիմքի) մշակում և ուղեկցում (աշխատանքային պայմանագրեր, դրույթ աշխատակազմի մասին, դրույթ կազմակերպության առևտրական գաղտնիքի մասին, հրահանգներ, հրամաններ և այլն)
 • կադրերի հետ աշխատանքների իրավաբանական ուղեկցում (աշխատանքի ընդունման, ազատման ձևակերպում և այլն)
 • ներկայացուցչություն (մասնակցում) կոնտրագենտների (պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց) հետ բանակցություններում
 • գործարքների իրավաբանական ուղեկցում
 • պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունների բողոքարկման գործերով ներկայացուցչություն
 • խորհրդատվություններ ՃՏՊ-ների հետ կապված հարցերով (անմիջապես մեկնում վթարի վայր, ներկայացուցչություն քննող խմբում, ապահովագրական ընկերությունում)
 • պարտքերի գանձում (չվճարումներ և կոնֆլիկտներ, պարտապանական տալիք)
 • օգնության մատուցում հաճախորդի հասցեին հնչած հայտարարությունների, դիմումների և բողոքների ժամանակին և օրինական լուծման հարցում
 • շահերի պաշտպանություն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ հարցերով արտադրության սահմաններում
 • կոնտրագենտների նկատմամբ բողոքների պատրաստում և ժամանակին ներկայացում
 • վեճերի մինչդատական լուծում
 • ամուսնական պայմանագրերի կազմում
 • ամուսնալուծության փաստաթղթերի նախապատրատում և ձևակերպում
 • ամուսինների սեփականության բաժանում
 • ալիմենտների գանձում և այլն
 • Իրավաբանի խորհրդատվություններ հարկադրման, հաշվապահական հաշվառման, հարկատուների իրավական պաշտպանության բարդ հարցերի վերաբերյալ:

 

Արտասահմանյան քաղաքացիների և ընկերությունների շահերի պաշտպանություն և իրավաբանական օգնություն: ՀՀ օրենսդրության վերաբերյալ գրավոր կամ բանավոր խորհրդատվություն:

 • Պայմանագրի պայմանների վերլուծություն

Պայմանագրի պայմանների քննում: Անհրաժեշտ փոփոխությունների առաջարկում կամ նորի կազմում:.

 • Օգնություն հայկական գործընկերների հետ կնքման հարցում, մասնակցություն բանակցություններին

Փաստաթղթերի ստուգում ստորագրման համար: Մասնակցություն բանակցություններին:

 • Շահերի ներակայացում վերաքննիչ, միջնորդ և ընդհանուր իրավասության դատարաններում

Մասնակցություն դատական նիստերին: Գործի նյութերի քննում: Անհրաժեշտ միջնորդությունների և դիմումների կազմում:

 

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите