Ծնողական իրավունքներից զրկելը Հայաստանում
Home
(+374) 91 01-15-61
+7 (495) 108-50-95
On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Ծնողական իրավունքներից զրկելը Հայաստանում

Ծնողական իրավունքներից զրկելը կապված է երեխայի շահերի և իրավունքների պաշտպանության հետ  և դիտարկվում է իբրև ծնողների կամ նրանցից մեկի օրինազանցության կամ սեփական երեխայի կյանքի կամ առողջության դեմ կանխամտածված քրեական հանցագործության դեպքում դատարանի կիրառող իրավական պատասխանատվության չափանիշ:

Մեր փաստաբանական գրասենյակի փաստաբանը ծնողական իրավունքներից զրկելու ուղղությամբ  կտրամադրի  լիակատար իրավաբանական ուղեկցում:

Հայաստանի Ընտանեկան օրենսգրքով նախատեսած դեպքերում ծնողական իրավունքներից զրկելը կատարվում է դատական կարգով:

Ծնողական իրավունքներից զրկելու հետ կապված հարցեր.

• մայրական կամ հայրական ծնողական իրավունքներից  զրկում,

• ծնողական իրավունքներից զրկելու հայցով դատարան դիմելու իրավունք,

• ծնողական իրավունքների զրկումից իրավական հետևանքների առաջացում,

• ծնողական իրավունքներից զրկված ծնողների երեխայի տեղավորում,

• ծնողական իրավունքների վերականգնում,

• երեխայի որդեգրում:

Ծնողական  իրավունքներից  զրկելու  հիմքերը.

• երեխայի դաստիարակության պարտավորությունից  խուսափելը,

• երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը,

• ծնողների մոտ խրոնիկ ալկոհոլիզմի կամ թմրամոլության առկայությունը,

• երեխայի ցանկացած տեսակի  շահագործումը  երեխային մուրացկանության և շրջմոլիկության է ստիպում,

• երեխայի նկատմամբ դիտավորությամբ կատարած հանցագործության համար ծնողներից մեկին դատապարտումը:

Անձինք կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից իրենց բոլոր երեխաների կամ երեխաներից մեկի նկատմամբ:

Ծնողական  իրավունքներից  զրկելու  հայցով  դատարան  ներկայանալու  իրավունք  ունեցող անձինք.

• ծնողներից որևէ  մեկը , ով բարեխղճորեն  կատարում է  ծնողական պարտականությունները

• որդեգրողը կամ խնամակալը,

• որդեգրած ծնողները,

• դատախազը, հոգաբարձության և խնամակալության մարմինները,

• առողջապահության հաստատությունները,

• հաստատություններ , որոնք  նախատեղված  են ինչպես  որբ, այնպես  էլ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների համար:

• բարեկամ, ում ընտանիքում բնակվում է երեխան, և ով, ըստ էության, դաստիարակում է նրան:

Միաժամանակ,  դատարանը կարող է ծնողական իրավունքներից  զրկմանը զուգահեռ լուծել  նաև երեխայի պահելու համար ալիմենտի բռնագանձման հարցը:

Մյուս ծնողի ցանկությամբ երեխան կարող է փոխանցվել իրեն: Եթե, երեխան չի կարող փոխանցվել մյուս ծնողին, ապա նրա փոխանցման համար սեփական հայտարարությամբ մյուսների նկատմամբ առավելապես իրավունք ունեն տատն ու պապը, չափահաս քույրերն ու եղբայրները, երեխայի մյուս բարեկամները, խորթ մայրը, խորթ հայրը:

Ծնողական իրավունքներից զրկելն իրականացնում է դատարանը, հոգաբարձության և խնամակալության մարմինների մասնակցությամբ: Դատարանը միաժամանակ լուծում է ծնողական իրավունքից զրկված ծնողներից  (նրանցից մեկից), երեխայի համար ալիմենտի բռնագանձման հարցը:

Ծնողական իրավունքից զրկումը ծնողներին չի ազատում իրենց երեխային պահելու պարտավորությունից:
Երեխան պահպանում է բնակելի տարածքի սեփականության կամ բնակելի տարածքի օգտագործման իրավունքը, ինչպես նաև ծնողների և բարեկամների հետ` հարազատության փաստով հիմնավորված, պահպանում է գույքային իրավունքները, այդ թվում ժառանգություն ստանալու իրավունքն անկախ հանգամանքից, որ նրա ծնողներից մեկը, կամ երկուսն էլ զրկված են ծնողական իրավունքից:

Ծնողական իրավունքների վերականգնումը հնարավոր է, եթե ծնողը, կամ ծնողները փոխել են վարքագիծը, ապրելակերպը, երեխայի դաստիարակության հանդեպ վերաբերմունքը և եթե չի հակասում երեխայի շահերին:

Ծնողական իրավունքների վերականգնման գործերը վերանայվում են հոգաբարձության և խնամակալության մարմինների մասնակցությամբ:

Տասը տարին լրացած երեխայի նկատմամբ ծնողական իրավունքների վերականգնումը հնարավոր է միայն նրա համաձայնությամբ:

Ծնողական իրավունքների վերականգնում չի թույլատրվում, եթե երեխան որդեգրված է և դա չեղյալ հայտարարված չէ:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք