Home
(+374) 91 01-15-61
+7 (495) 108-50-95
On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Փաստաթղթերի վավերացումը Հայաստանում - Ապոստիլ

Հայաստանում, որ փաստաթղթերն են ենթակա ապոստիլով հավաստման. 


 Ապոստիլով հաստատվում է փաստաթուղթը ստորագրած անձի պաշտոնի, ստորագրության, ինչպես նաև փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը:

 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից <<Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին>> 1961թ. Հաագայի կոնվենցիայի հիման վրա ապոստիլ դրվում է հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա`

-    <<Նոտարիատի մասին>>  ՀՀ օրենքի համաձայն նոտարի կողմից վավերացված կամ հաստատված փաստաթղթերի կամ պատճենների, նոտարի կողմից տրված վկայագրերի, նոտարի կողմից վավերացված թարգմանությունների,

-   քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կողմից տրված` ծննդյան, մահվան, ամուսնության վերաբերյալ փաստաթղթերի,

-   դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից տրված փաստաթղթերի,

-   դատարանների կողմից տրված փաստաթղթերի իսկական օրինակների վրա:

Նախարարության կողմից ապոստիլ կարող է դրվել նաև այլ մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերի վրա, եթե դրանց վրա դրված ստորագրության իսկությունը վավերացված է նոտարական կարգով:

Ապոստիլ դրվում է միայն այն փաստաթղթերի վրա, որոնք ուղարկվում են վերը նշված կոնվենցիայի անդամ երկրներ: Ապոստիլ չի դրվում այն փաստաթղթերի վրա, որոնք ուղարկվում են << Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին>> 1993 թվականի հունվարի 22-ի Մինսկի կոնվենցիային միացած ԱՊՀ անդամ երկրներ, ինչպես նաև Բուլղարիա, Լիտվայի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված մի շարք այլ երկրներ:

Եթե պետությունը Հաագայի  կոնվենցիայի անդամ չէ, ապա փաստաթղթերի օրինականացումը (լեգալիզացիա) կատարվում է հյուպատոսական ճանապարհով: 

Որ մարմինն է կատարում ապոստիլով վավերացումը.

Ապոստիլ դնելու դիմումները քննարկվում են և ապոստիլ դրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության կողմից:

Ինչ կարգով է կատարվում ապոստիլով վավերացումը.

Փաստաթղթի վրա ապոստիլ դնելու դիմումը մերժվում է, եթե`

ա) ներկայացված փաստաթուղթը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներից.

բ) փաստաթուղթը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված ապոստիլ դնելու կարգով սահմանված պահանջների խախտմամբ.

գ) դիմումում նշված է, որ փաստաթուղթն ուղարկվում է միայն Հաագայի կոնվենցիային չմիացած երկիր.

դ) փաստաթղթում առկա են չհաստատված ջնջումներ, փոփոխություններ կամ սխալներ.

ե) աստաթղթի վրա ապոստիլ դնելու լիազորությունը նախարարությանը վերապահված չէ:

Նշված հիմքերով փաստաթղթի մերժումը կատարվում է այն նախարարություն մուտք լինելու օրվանից մեկ օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթի վրա ապոստիլ դնելու դիմումը մերժվում է գրավոր: Դիմումի մերժման մեջ հստակ նշվում է մերժման պատճառներն ու իրավական հիմքերը: 

Ապոստիլ դնելու դիմումի մերժման դեպքում մերժման պատասխանի հետ միասին դիմողին է վերադարձվում ապոստիլ դնելու համար ներկայացված փաստաթղթի իսկական օրինակը և պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Դիմումի մերժումը օրենքով սահմանված կարգով կարող է բողոքարկվել դատարան:

Ինչ փաստաթղթեր է անհրաժեշտ ներկայացնել ապոստիլ դնելու համար.

Ապոստիլ դնելու համար կարող է դիմել ոչ միայն փաստաթղթի հասցեատերը, այլև ցանկացած անձ:

Ապոստիլ դնելու համար անձը նախարարություն է ներկայացնում`
-  դիմում, որում նշվում է դիմողի անունը, ազգանունը (հայրանունը), բնակության վայրը, հեռախոսահամարը (դրա առկայության դեպքում), ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթերի անվանումները.
-  ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթի իսկական օրինակը կամ նոտարական կարգով վավերացված փաստաթուղթը.
-  ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթի լուսապատճենը կամ պատճենը.

-  պետական տուրքի վճարման անդորրագիր` ապոստիլով վավերացման ենթակա յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար առանձին – առանձին կամ բոլորի համար մեկ միասնական անդորրագրով:

Ինչ ժամկետում է կատարվում ապոստիլով վավերացումը.

Փաստաթղթի վրա ապոստիլը դրվում է դիմումը նախարարություն մուտք լինելու օրվանից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Քաղաքացիները ապոստիլ դրված փաստաթղթերը կարող են ստանալ 2  րդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00  ից սկսած:

Փաստաթղթի վրա ապոստիլը կարող է դրվել նաև դիմումը նախարարություն մուտք լինելու օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում` լրացուցիչ արտաբյուջետային վճարի դիմաց: Ընդ որում, եթե դիմումը ներկայացվել է աշխատանքային օրվա ժամը 10:00 ից  13:00 ն ընկած ժամանակահատվածում, ապա դիմողը ապոստիլ դրված  փաստաթղթերը կարող է ստանալ հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00  ից  սկսած, իսկ եթե դիմումը ներկայացվել է աշխատանքային օրվա ժամը 14:00  ից  17:00  ն ընկած ժամանակահատվածում, ապա` հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 14:00  ից սկսած:

Առանձին փաստաթղթերի իսկությունը ճշտելու համար գործակալության պետի կողմից ապոստիլ դնելու ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 5 օրով, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալի կողմից` մինչև 10 օրով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից` մինչև 15 օրով: Նշված դեպքում դիմողին մեկ օրվա ընթացքում տրվում է գրավոր պատասխան, որում նշվում է ապոստիլ դնելու ժամկետի երկարացման պատճառների մասին` ժամկետը երկարացնող անձի ստորագրությամբ:

Հաագյան կոնվենցիայի  մասնակից պետությունները.

Австралия (Australia)
Австрийская Республика (Austria)
Азербайджан (Azerbaijan)
Албания (Albania)
Княжество Андорра (Andorra)
Антигуа и Барбуда (Antigua and Barbuda)
Антильские острова (Netherlands Antilles)
Аргентинская Республика (Argentina)
Республика Армения (Armenia)
Багамские острова (Bahamas)
Барбадос (Barbados)
Республика Белоруссия (Belarus)
Белиз (Belize)
Бермудские острова (Bermuda)
Болгария (Bulgaria)
Королевство Бельгия (Belgium)
Республика Ботсвана (Botswana)
Республика Босния и Герцеговина (Bosnia-Herzegovina)
Государство Бруней - Даруссалам (Brunei Darussalam)
Британские Виргинские острова (British Virgin Islands)
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom)
Венгерская Республика (Hungary)
Республика Венесуэла (Venezuela)
Виргинские острова (Virgin Islands)
Федеративная Республика Германия (Germany)
Гренада (Grenada)
Греческая Республика (Greece)
Грузия (Georgia) (14/05/07))
Гибралтар (Gibraltar)
Гондурас (Honduras)
Гонконг (Китай) (Hong Kong)
Гуам (Guam)
Королевство Дания (Denmark)29/12/06)
Доминика (Dominica)
Государство Израиль (Israel)
Индия (India)
Ирландия (Ireland)
Исландия (Iceland)
Королевство Испания (Spain)
Итальянская Республика (Italy)
Каймановы острова (Cayman Islands)
Республика Кипр (Cyprus)
Коморские острова (Comoros Islands)
Корея (Korea) (14/07/07))
Острова Кука (Cook Islands)
Латвийская Республика (Latvia)
Королевство Лесото (Lesotho)
Республика Либерия (Liberia)
Литовская Республика (Lithuania)
Княжество Лихтенштейн (Liechtenstein)
Великое Герцогство Люксембург (Luxembourg)
Республика Маврикий (Mauritius)
Республика Македония (Macedonia)
Республика Малави (Malawi)
Макао (Китай) (Macao)
Республика Мальта (Malta)
Республика Маршалловы острова (Marshall Islands)
Республика Молдова (Moldova) c 16/03/07
Республика Казахстан (Kazakhstan)
Колумбия (Colombia)
Мексиканские Соединенные штаты (Mexico)
Монако (Monaco)
Мозамбик (Mozambique)
Намибия (Namibia)
Королевство Нидерландов (Netherlands)
Королевство Норвегия (Norway)
Новая Зеландия (New Zealand)
Новая Каледония (New Caledonia)
Республика Панама (Panama)
Польша (Poland)
Португальская Республика (Portugal)
Пуэрто- Рико (Puerto Rico)
Румыния (Romania)
Остров Мэн ( Isle of Man)
Российская Федерация (Russian Federation)
Республика Эль-Сальвадор (El Salvador)
Республика Сан-Марино (San Marino)
Самоа (Samoa)
Сент - Люсия (St Lucia)
Сент-Китс и Навис (St Kitts and Nevis)
Свазиленд (Swaziland)
Республика Сейшельские острова (Seychelles)
Республика Сербия (Serbia)
Республика Словения (Slovenia)
Словакия (Slovakia)
Соединенные Штаты Америки (United States of America)
Республика Суринам (Suriname)
Королевство Тонго (Tongo)
Турецкая Республика (Turkey)
Тринидад и Тобаго (Trinidad and Tobago)
Республика Фиджи (Fiji)
Республика Черногория (Montenegro)
Чешская республика (Czech Republic)
Финляндская Республика (Finland)
Фолклендские острова (Falkland Islands)
Французская Республика (France)
Французская Полинезия (French Polynesia)
Хорватия (Croatia)
Швейцарская Конфедерация (Switzerland)
Королевство Швеция (Sweden)
Украина (Ukraine)
Эквадор (Ecuador)
Эстония (Estonia)
Южно-Африканская Республика (South Africa)
Япония (Japan)

Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար գրեք մեզ info@jurist.am հասցեին, մեր մասնագետները միշտ պատրաստ են  օգնել Ձեզ :


Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք