ֆիզիկական անձանց համար
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
ֆիզիկական անձանց համար

՛՛Ձեր իրավախորհրդատու՛՛ իրավաբանական կազմակերպությունը տրամադրում է ֆիզիկական անձանց իրավաբանական ծառայությունների լայն ոլորտ: Դրանք իրավական խորհրդատվություններ են պայմանագրերի կնքման, անշարժ գույքի և բնակարանային իրավունքի (հաշվառում, սեփականաշնորհում, հող և այլն), հեղինակային և արտադրակից իրավունքների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության հարցերով:
Մենք նաև կօգնենք ձեզ մշակել ցանկացած նախագծեր ամեն տեսակի իրավաբանական փաստաթղթերի համար:
Մեր մասնագետները կխորհրդակցեն Ձեզ ժառանգական իրավունքի հարցերով, կօգնեն հասկանալ ժառանգության ընդունման կարգը եւ եղանակները, կնախապատրաստեն կտակի նախագիծը, խորհուրդներ կտան հարկային ոլորտին առնչվող ու հարկադրման հարցերով:
Ընտանեկան վեճերի (ապահարզան /ամուսնալուծության/, գույքի բաժանում, երեխաներ, ապրուստամիջոց /ալիմենտ/) առաջացացման դեպքում մենք ցույց կտանք իրավաբանական աջակցություն` այդ թվում նաև դատարանում:
Խորհուրդներ կտանք վարչական իրավախախտումների համար վարչական պատասխանատվության կիրառման օրինաչափության հարցերով, ցույց կտանք իրավական օգնություն ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքում:
Մենք կնախապատրաստենք դատին և կապահովենք ձեր շահերի դատական պաշտպանությունը:
Կօգնենք ցանկացած պետական մարմինների և կազմակերպությունների հետ փոխգործողության հարցերում:
Ստորև ներկայացված է իրավաբանական անձանց և կազմակերպություններին ցուցաբերվող ծառայությունների մանրամասն ցանկը.

1. Մասնագետների խորհրդատվություն
Որակյալ իրավաբանական օգնության ցուցաբերում տարբեր իրավական հարցերով: Հնարավոր են մասնագետի բանավոր խորհրդատվություն կամ առաջացած իրավական հարցով գրավոր եզրակացություն:

2. Անշարժ գույք: Հող
-    Անշարժ գույքի առքուվաճառքի, նվիրատվիրության, ռենտայի, ցմահ խնամակալությամբ պահման և այլ պայմանագրերի կազմում
-    Անշարժ գույքի և հողային հարաբերությունների հարցերով խորհրդատվություն
-    Իրավաբանական օգնության ցուցաբերում անշարժ գույքի ժառանգման հարցերով
-    Անշարժ գույքի և հողի հետ կապված գործարքների ուղեկցում
-    Օգնություն անշարժ գույքի և հողի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռք բերման և             ձևակերպման հարցում
-   Անշարժ գույքի և հողի հետ կապված վեճերի մինչդատական և դատական կարգավորում

3. Ժառանգություն
-    Ժառանգական հարցերով խորհրդատվություն
-    Կտակի նախագծի կազմում, ժառանգության իրավաբանական փորձաքննություն
-    Ժառանգության ընդունման հետ կապված վեճեր, այդ թվում, եթե բաց է թողնվել ժառանգության ընդունման ժամկետը.
-    Ժառանգական գույքի բաժանման հետ կապված վեճեր
-    Կտակի անվավեր ճանաչում
-    Ընդհանուր համատեղ սեփականությունից ժառանգվող գույքի մասնաբաժնի առանձնացում
-    Ժառանգման և/կամ նվիրման կարգով փոխանցվող գույքից հարկի հաշվում, հարկադրման նվազեցում
-    Ժառանգական իրավունքի այլ հարցեր

4. Բնակարանային իրավունք
-    Խորհրդատվություն բնակարանային իրավունքի վերաբերյալ (բանավոր և գրավոր)
-    Քաղաքացիների դուրս գրում ( հաշվառումից հանում) բնակելի շենքերից
-    Բնակելի և անբնակ շենքերի սեփականաշնորհում և հակասեփականաշնորհում
-    Բնակելի շենքի վարձակալման պայմանագրի փոփոխում (անձնական հաշվի բաժանում)
-    Մի քանի սեփականատերերին պատկանող բնակելի շենքում բաժնեմասի առանձնացում
-    Առքուվաճառքի, նվիրատվության, վարձակալման, բնակելի շենքի վարձակալման պայմանագրեր
-    Բնակելի շենքերի փոխանակում
-    Բնակարանի ջրման, անորակ վերանորոգման հետևանքով հասցված վնասի փոխհատուցում
-    Բնակելի և անբնակ շենքերի անորակ շինություն
-    Վեճեր բնակարանային շահագործման կազմակերպությունների (ԲՇԿ), կոոպերատիվների, բնակարանների սեփականատերերի ընկերությունների հետ
-    Ժառանգության ստացման ժամանակ առաջ եկած բնակարանային հարցերի լուծման հետ կապված վեճեր
-    Բնակարանային իրավունքի այլ հարցեր

5. Աշխատողի իրավունքների պաշտպանություն
-    Աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ մասնագետների խորհրդատվություն
-    Աշխատանքային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակում և կազմում
-    Աշխատանքային պայմանագրերի իրավաբանական փորձաքննություն
-    Աշխատանքային վեճերի մինչդատական կարգավորում
-    Աշխատանքային վեճերում աշխատողի իրավունքների դատական պաշտպանություն (աշխատանքից ազատման պատճառների վիճարկման, հարկադրված պարապուրդի ժամանակահատվածի դիմաց աշխատավարձի պահումով աշխատանքի վերականգման և այլ հարցերով)

6. Սպառողի իրավունքների պաշտպանություն
-    Սպառողի իրավունքների պաշտպանության հարցերով խորհրդատվություն
-    Վաճառողների (ծառայություն մատուցողների) հետ պայմանագրերի իրավաբանական վերլուծություն
    Վեճերի մինչդատական կարգավորում
-    Սպառողի իրավունքների դատական պաշտպանություն
-    Իրավական օգնություն ոչ պատշաճ որակի ապրանքների ձեռքբերման դեպքում
-    Իրավական օգնություն աշխատանքների ոչ պատշաճ կատարման (ծառայությունների մատուցման) դեպքում
-    Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների, աշխատանքների ոչ պատշաճ իրականացման (ծառայությունների մատուցման) վերաբերյալ բողոքների /գանգատների/կազմում
-    Սպառողի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ հայցադիմումների կազմում

7. Ընտանեկան իրավունք
Ընտանեկան իրավունքի հարցերով մասնագետների խորհրդատվություն.
-    Ամուսնական պայմանագիր
-    Ամուսնալուծություն դատական կարգով, այդ թվում օտարերկրյա անձանց հետ
-    Ամուսնալուծության վերաբերյալ հայցադիմումի կազմում
-    Ամուսնալուծության համար պայմանագրերի ձևակերպում
-    Ամուսնության գրանցման անվավեր ճանաչում
-    Ամուսինների համատեղ ձեռք բերված գույքի բաժանում
-    Ալիմենտի բռնագանձում
-    Ծնողական իրավունքների զրկում
-    Որդեգրում
-    Խնամակալություն և հոգաբարձություն
-    Դատական կարգով ամուսիններից մեկի կողմից կնքված գործարքի անվավեր ճանաչում
-    Հաշտության համաձայնագրի նախագծի պատրաստում և դատարանում դրա հաստատում
-    Երեխայի դաստիրակության եւ խնամքի  վերաբերյալ համաձայնության կազմում և հաստատում

8. Մտավոր սեփականություն
-    Մտավոր սեփականության իրավական պաշտպանության վերաբերյալ խորհրդատվություն և ծառայություններ
-    Ապրանքային նշանի գրանցում
-    Հայտնագործությունների, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների արտոնագրում
-    Հեղինակային և հարակից իրավունքների պաշտպանություն
-    Փաստաթղթերի պատրաստում և ներկայացում դատարանում (Մտավոր սեփականության գործակալություն,  ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատ և այլն)
-    Ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի, լիցենզիոն համաձայնագրերի վերլուծություն, կազմում, գրանցում
-    Մտավոր սեփականության այլ հարցեր

9. Օգնություն ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում
-    Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն
-    Շահերի ներկայացում քննարկման խմբում
-    Հաճախորդի շահերի ներկայացման համար մեկնում ապահովագրական ընկերություններ
-    Օգնություն ապահովագրական ընկերությունների հետ վեճերի լուծման հարցում, այդ թվում պարտադիր քաղաքացիական պատասխանատվության հարցերում
-    Հայցադիմումների կազմում, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ բոլոր
-    Օգնություն պետական մարմինների հետ վեճերի կարգավորման դեպքում (ՊԱՏ, ճանապարհային փոխադրամիջոցների տեսչություններ և այլն)
-    Այլ հարցեր

10. Վարչական իրավունք
-    Մասնագետների խորհրդատվություն վարչական իրավունքի և վարչական պատասխանատվության, վարչական բռնագանձման կիրառման օրինաչափության հարցերով, վիճելի իրավահարաբերությունների վերլուծություն, փաստաթղթերի կազմում, այդ թվում բողոքների և դիմումների, խորհրդատվության հարցերով գրավոր փաստաբանական եզրակացության տրամադրում, ներկայացված բողոքների և դիմումների իրավական ուղեկցում
-    Իրավախախտումներ ճանապարհային երթևեկության ոլորտում
-    Իրավախախտումներ հարկահավաքման և ֆինանսների ոլորտում
-    Իրավախախտումներ ձեռնարկատիրական գործունեության բնագավառում
-    Հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության դեմ ոտնձգություններ
-    Այլ վարչական իրավախախտումներ

11. Հարկային օգնություն
Հարկադրման /հարկային/հարցերով մասնագետների խորհրդատվություններ ձեռնարկատիրական գործունեություն չիրականացնող ֆիզիկական անձանց
-    Կնքվող գործարքների հարկադրման օպտիմիզացիա, հարկի վճարում ֆիզիկական անձանց եկամուտների դիմաց
-    Հարկային պահումների ներկայացման հետ կապված փաստաթղթերի կազմում
-    Հայտարարագրերի կազմում, հարկի հաշվարկ և հայտարարագրերի հանձնում, այդ թվում ըստ լիազորագրի
-    Հարկային մարմնի պաշտոնատար անձանց անօրինաչափ գործողությունների բողոքարկում արտադատարանային կարգով (բողոքի պատրաստում և հանձնում)
-    Ֆիզիկական անձի ծախսերի նկատմամբ հարկային մարմինների կողմից իրականացվող վերահսկման օրինաչափության իրավական գնահատական
-    Հարկային իրավունքի այլ հարցեր

12. Փաստաթղթերի կազմում
Փաստաբանի որակավորված օգնություն ցանկացած իրավաբանական փաստաթղթերի կազմման գործում
-    պայմանագրեր
-    լիազորագրեր
-    հայցեր
-    բողոքներ
-    միջնորդություններ
-    ԵՎ այլ իրավաբանական փաստաթղթեր

13. Դատական պաշտպանություն
-    Քաղաքացիական և հրապարակային իրավահարաբերություններից բխող քաղաքացիական հարցերով մասնագետների խորհրդատվություններ (պատվի, արժանապատվության եւ բարի համբավի պաշտպանություն, վնասի,  բաց թողնված օգուտի, կյանքին և առողջությանը հասցված  վնասի և այլնի փոխհատուցում)
-    Հայցադիմումի, հակընդդեմ հայցի
-    Գործի վերաբերյալ ապացույցների իրավաբանական փորձաքննություն
-    Գործի վերաբերյալ ապացույցների հավաքագրում
-    Շահերի ներկայացում ընդհանուր իրավասության դատարաններում
-    Դատական ակտերի բողոքարկում
-    Դատական ակտերի  կատարման հարցերով խորհրդատվություններ և ներկայացուցչություն

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" ընկերության իրավաբանները համապատասխան խորհրդատվություն են մատուցել և  կարճ ժամկետում պատրաստել են իրավական բոլոր տեսակի անհրաժեշտ փաստաթղթեր:   Նրանց  բարձր մակարդակի մասնագիտական գիտելիքների և պատասխանատու աշխատանքի շնորհիվ մեզ հաջողվել է լուծել բոլոր տեսակի իրավական  խնդիրները, ի օգուտ մեր ընկերության:

"Գարի Գրուպ" ՍՊԸ-ի հիմնադիր` Եղիշե Հարությունյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите