Կորպորատիվ իրավաբան
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Կորպորատիվ իրավաբան

Ընկերության կորպորոտիվ իրավաբանը պատասխանատվություն է կրում ամբողջական համապարփակ և պրոֆեսիոնալ իրավական ուղեկցման համար, իրավական հարցերով  իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրում, անմիջական  մասնակցություն է ունենում պայմանագրերի նախագծերի մշակմանը,մատուցում է գործարքների ուղեկցման ծառայություն, փաստաթղթերի իրավաբանական փորձաքննություն է իրականացնում, իրավաբանական եզրակացություններ է պատրաստում, հաճախորդի ընկերության շահերն է ներկայացնում դատարանում և Հայաստանի  պաշտոնական մարմիններում:

Իրավաբանական  կորպորոտիվ  ուղեկցման  ծառայություններ.

• իրավական հարցերով խորհրդատվություն,

• պայմանագրերի, համաձայնագրերի, նամակների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի կազմում,

• կորպորատիվ իրավունքների փոխանցման, ընկերության ակտիվների հետ գործարքների իրավաբանական ուղեկցում,

• իրավական փորձաքննություն, փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն և իրավաբանական եզրակացությունների ու հանձնարարականների նախապատրաստում,

• ներկայացուցչություն. դատարաններում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ձեռնարկությունների և քաղաքացիների առջև,

• գործընկերների և պայմանագրի կողմերի հետ հաճախորդի բանակցությունների իրավաբանական ուղեկցում,

• ձեռնարկության աշխատանքի ուրվագծի վերլուծություն, առաջարկությունների և դիտողությունների նախապատրաստում,

• ձեռնարկության ներքին փաստաթղթաշրջանառության իրավական վերլուծություն

• առևտրային նախագծերի իրավաբանական ուղեկցում և ռիսկերի գնահատում,

• Հայաստանի գործող օրենսդրությամբ վերլուծական տեղեկանքների նախապատրաստում,

• գործի դատական հեռանկարային գնահատում և վեճերի նախադատական կարգավորում,

• հարկման, հարկային պլանավորման և օպտիմալացման հարցերով իրավաբանական խորհրդատվություն:

Մեր Ընկերության տրամադրության տակ են իրավագիտության տարբեր ուղղությունների մասնագետներ:

«Ձեր իրավախորհրդատու» փաստաբանական ընկերության փաստաբաններն իրավաբանական ամբողջական ծառայություններ և խորհրդատվություններ են մատուցում:

Ձեռնարկության գործունեության իրավաբանական ուղեկցում (բաժանորդագրային սպասարկում)

Տնտեսական, քաղաքացիական,  վարչական և իրավունքի այլ բնագավառներում  արտադատական վարույթի հարուցման աշխատանքներ (փաստաբանի ծառայություններ).

• պահանջների, հայցադիմումների  և բողոքների կազմում

• իրավաբանական ծառայությունների տրամադրում

• ցանկացած բարդության տնտեսական և քաղաքացիական գործերի վարում:

• ընդհանուր և տնտեսական իրավասության գործերի բողոքարկում:

•ֆիզիկական անձանց բարոյական վնասի  փոխհատուցում, և  իրավաբանական անձանց գործարար  համբավի  պաշպանություն:

• դատական որոշումների կատարում:
 (միձուլումներ ու կլանումներ ) և ձեռնարկությունների վերակազմավորում.

•վերակառուցում (միձուլում, միացում, առանձնացում, փոխակերպում, բաժանում ):

• կորպորատիվ հաճախորդների գործունեության իրավաբանական ուղեկցում:

• ձեռնարկության ակտիվների հետ տնտեսական գործողությանների վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն:

• ձեռնարկության գույքի օտարման գործընթացի իրավաբանական ուղեկցում:

• կորպորատիվ իրավունքներով գործարքների կնքում:

• առևտրային գաղտնիքի պաշտպանություն

«Գրանցման և լուծարման ընթացակարգեր»  կորպորատիվ իրավունք (ԱՁ, ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ և այլն), այդ թվում նաև արագացված.

• իրավաբանական անձանց գրանցում:

• իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերում փոխությունների կատարում:

• մասնաճյուղերի ստեղծում և իրավաբանական անձանց ներկայացուցչությունների բացում:

• լուծարում, այդ թվում լուծարվող պարտապանի սնանկություն:

• ձեռնարկության իրավական աուդիտ:

• կորպորատիվ տարաձայնությունների լուծում:

• դատարաններում և այլ պետական մարմիններում շահերի ներկայացուցչություն:

• ֆիզիկական անձանց  ձեռնարկատիրական  սուբյեկտների գրանցում:

Առավել բարդ և հեռանկարային ուղղություններով տնտեսական գործունեության լիցենզավորում.

•բեռների, ուղևորների փոխադրման տնտեսական գործունեության լիցենզավորում այդ թվում նաև տաքսիով:

•շինարանական գործունեության ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• ոգելից խմիչքի և ծխախոտի ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• բժշկական ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• դեղորայքի վաճառքի (դեղատուն) ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• թանկարժեք մետաղների հետ գործողության ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• անվտանգության ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

• վտանգավոր թափոնների գործածման ոլորտում տնտեսական գործունեության լիցենզավորում:

Իրավաբանական և հարկային խորհրդատվություն.

•տնտեսական և իրավական զանազան ճյուղերում հարցերի լայնարձակ շրջանով իրավաբանական խորհրդատվություն:

• բոլոր տեսակի համաձայնագրերի (պայմանագրերի) մշակում:

• փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն:

• հարկման հարցերով իրավաբանի խորհրդատվություն և իրավաբանական օգնություն:

• հարկային նախագծում:

• հարկման օպտիմալացում և նվազեցում:

• հարկային պարտքի բռնագանձման ոլորտում խորհրդատվություն:

• ներդրումային գործունեության հարկում:

• վերահսկող մարմինների ստուգումներ:

Անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների ուղեկցում.

• անշարժ գույքի, այդ թվում կիսակառույց գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի ձեռքբերում:

• բնակարանների և առանձնատների վերանախագծման օրինականացում:

• անշարժ գույքի հետ գործարքների կնքում:

• բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունների ձեռքբերումով անշարժ գույքի սեփականության շինարարության և վերակառուցման իրավաբանական ուղեկցում:

• բնակելի տարածքների տեղափոխումը ոչ բնակելի տարածքների և հակառակը:

• անշարժ գույքի սեփականաշնորհման մրցույթներին մասնակցություն:

• իրավաբանի խորհրդատվություն:

Հողային և աշխատանքային օրենսդրություն.

• հողամասի վարձակալության պայմանագրի ձևակերպում:

• անշարժ գույքի ձեռքբերման ժամանակ հողամասի նկատմանբ իրավունքի ձևակերպում:

• հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխում:

• հողամասի հատկացում:

• հողամասի հետ կատարվող այլ  գործարքներ:

• հողակտորների ձեռքբերման մրցույթների մասնակցություն:

• դատարաններում և այլ պետական մարմիններում հողային հարցերով շահերի ներկայացուցչություն:

• աշխատանքային պայմանագրերի, համաձայնագրերի մշակում և կնքում:

• կոլեկտիվ պայմանագրերի մշակում, կնքում և գրանցում:

• ոչ ռեզիդենտների (օտարերկրացիների) աշխատանքի տեղավորման թույլտվության ստացում:

• աշխատանքային վեճեր (աշխատանքի ընդունում, ազատում, տեղափոխում, աշխատակցին պատճառած վնասի հատուցում, արտադրամասում դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած վնասի հատուցում և այլն):

• իրավաբանական խորհրդատվություն:

Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակը ունի շատ փորձառու թիմ, որոնք մասնագիտացված են պարտքերի բռնագանձման, ֆինանսական աուդիտի, ստուգումների , վարչական և քաղաքացիական գործերով: Մեր ասոցիացիայի անունից  գոհունակություն եմ հայտնում  դատական պաշտպանության և խորհրդատվական հարցերով մեզ օգնություն ցուցաբերելու գործում: Մենք  խորհուրդ ենք տալիս "Ձեր իրավախորհրդատու" ընկերությանը բոլոր նրանց, ովքեր իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունեն:

"Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի" Նախագահ` Մելս Պետրոսյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите